Giờ làm việc

Các tối từ thứ 2 đến thứ 6: 
Từ 17h – 20h

Ngày thứ 7, Chủ nhật:
Sáng: Từ 7h30 – 11h30
 
Chiều: Từ 13h30 – 17h30
 
Rất hân hạnh được đón tiếp!
Xin trân trọng cảm ơn!

Thời tiết Hà Nội
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến chúng tôi qua đâu?
 

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN

×
Danh sách ảnh
SIÊU ÂM Ổ BỤNG

nhËn xÐt:

ë phÇn nµy t«i tr×nh bµy mét sè h×nh ¶nh thuéc nh÷ng bÖnh lý như­:

1. Khe hë m«i trªn (®¬n thuÇn hay phèi hîp).

            2. Thai v« sä.

3. N·o óng thuû (Hydrocephaly).

4. Kh«ng ph©n chia n·o tr­íc (Holoprosencephaly).

5. Héi chøng Dandy – Walker.

6. Héi chøng Arnold – Chiari II.

7. DÞ d¹ng b¹ch m¹ch d¹ng nang (Hygroma Kystique).

8. Nang ®¸m rèi m¹ch m¹c n·o thÊt bªn.

9. Nang mµng nhÖn.

          10. Kho¶ng s¸ng sau g¸y vµ chiÒu dµy da g¸y bÖnh lý.

1. Khe hë m«i trªn:

- Cã 6 tr­ưêng hîp, 1 bªn hoÆc 2 bªn, gÆp ë mäi tuæi thai, tuæi thai sím nhÊt lµ 15 tuÇn 2 ngµy (thai phô §ç Thu H­ư¬ng, 34 tuæi).

- H×nh ¶nh siªu ©m lµ: m«i trªn khuyÕt hæng (kh«ng liªn tôc) th­ưêng thÊy ë 2 bªn c¸nh mòi hoÆc nh©n trung, h×nh ¶nh nµy thÊy trªn c¶ trªn 4D vµ 2D. H×nh ¶nh 2D cã gi¸ trÞ chÈn ®o¸n quyÕt ®Þnh.

+ Kü n¨ng ph¸t hiÖn 2D: sö dông líp c¾t däc gi÷a mÆt thÊy ®­îc chãp mòi – nh©n trung – c»m, xoay ngang ®Çu rß, hÊt nhÑ tõ c»m lªn sÏ thÊy ®­ưîc: m«i trªn, m«i d­ưíi vµ 2 lç mòi.

2. Thai v« sä:

- Cã 1 tr­ưêng hîp (thai phô L· ThÞ Nhµi, 27 tuæi). ë bÖnh lý nµy do c¸c x­ư¬ng t¹o nªn vßm sä nh­ư x­ư¬ng tr¸n, x­ư¬ng ®Ønh vµ x­ư¬ng chÈm kh«ng ®­ưîc h×nh thµnh nªn thai nhi kh«ng cã vßm sä.

- H×nh ¶nh siªu ©m:

+ Siªu ©m 2D:..kh«ng thÊy cÊu tróc vßm sä, BPD kh«ng ®o ®­ưîc.

                         . §Çu thai nhi cã h×nh tam gi¸c (1 c¹nh lµ khèi x­ư¬ng nÒn sä, 1 c¹nh lµ khèi x­ư¬ng mÆt, 1 c¹nh lµ x­ư¬ng hµm d­ưíi vµ c¸c ®èt sång cæ trªn).

+ Siªu ©m 4D: trªn ¶nh 4D mÆt thai nhi ta thÊy khu©n mÆt thai nhi hoµn toµn b×nh th­ưêng (hai m¾t, mòi, miÖng b×nh th­ưêng) nh­ưng kh«ng thÊy tr¸n thai nhi.

- Lưu ý: Thai v« sä th­ưêng kÌm theo v« n·o, tøc lµ kh«ng cã tæ chøc n·o. ë mét vµi tr­ưêng hîp cã tæ chøc n·o “phÊt ph¬” trong n­ưíc èi, trong tr­êng hîp nµy cÇn chÈn ®o¸n ph©n biÖt víi tho¸t vÞ n·o mµng n·o, dùa vµo mÊy dÊu hiÖu sau.

+ Thai v« sä: kh«ng thÊy cÊu tróc vßm sä, tæ chøc n·o “phÊt ph¬” tù do trong n­ưíc èi (kh«ng cã mµng bao boc).

+ Thai tho¸t vÞ n·o mµng n·o: vÉn thÊy cÊu tróc vßm sä, phÇn n·o tho¸t vÞ cã mµng bao bäc ®ã lµ mµng n·o. Khèi tho¸t vÞ th­ưêng thÊy ë vïng chÈm, nh×n kü cã thÓ thÊy cæ tho¸t vÞ vµ lç tho¸t vÞ.

3. N·o óng thuû:

- Cã 2 tr­ưêng hîp (thai phô Bïi ThÞ Trang, 23 tuæi; D­ư¬ng ThÞ Liªn, 28 tuæi).

- H×nh ¶nh siªu ©m:

+ HÖ thèng n·o thÊt gi·n nhiÒu (th­ưêng lµ gi·n n·o thÊt bªn > 15mm. hè sau, n·o thÊt III, n·o thÊt IV cã thÓ gi·n tuú thuéc vµo vÞ trÝ t¾c nghÏn).

+ BPD t¨ng so víi tuæi thai.

+ CÊu tróc ®­ưêng gi÷a ®­ưîc b¶o tån.

- L­ưu ý: trong mét sè tr­ưêng hîp cÇn ph©n biÖt óng n·o thuû víi kh«ng ph©n chia n·o tr­ưíc, dùa vµo mét sè ®Æc ®iÓm sau:

DÊu hiÖu

N·o óng thuû

Kh«ng ph©n chia n·o trư­íc 

1.Gi·n n·o thÊt bªn:

 

 

 

 

 

2.CÊu tróc đư­êng gi÷a:

 

 

3.Tæ chøc n·o:

 

 

 

 

4.ThÓ trai

 

5. BPD

6.C¸c dÞ tËt vïng hµm mÆt:

 

7. NST ®å:

+ Gi·n nhiÒu, ®ång ®Òu, toµn bé n·o thÊt bªn 2 bªn (gi·n c¶ sõng tr¸n vµ sõng chÈm).

+ Sõng tr¸n n·o thÊt bªn 2 bªn kh«ng th«ng víi nhau.

 

 

+ CÊu tróc đư­êng gi÷a đưîc b¶o tån (tiÓu n·o, ®åi thÞ, v¸ch trong suèt b×nh thư­êng).

+ ë mÆt c¾t ngang ®Çu cao quan s¸t thÊy: tæ chøc n·o bÞ ®Èy Ðp s¸t b¶n trong x­ong sä.

 

+ CÊu tróc thÓ trai b×nh thư­êng.

+ BPD t¨ng.

+ Kh«ng thÊy.

 

 

+ §a sè lµ b×nh thư­êng.

+ Gi·n khång ®Òu, thưêng sõng ch¸n gi·n nhiÒu h¬n sõng chÈm.

+ Sõng tr¸n n·o thÊt bªn 2 bªn th«ng víi nhau, t¹o nªn h×nh ¶nh “mét n·o thÊt bªn”.

+ MÊt cÊu tróc nguyªn vÑn cña đư­êng gi÷a (kh«ng thÊy v¸ch trong suèt, ®åi thÞ cã thÓ kh«ng ph©n chia).

+ ë mÆt c¾t ngang ®Çu trung b×nh (qua đưêng gi÷a) kh«ng quan s¸t thÊy tæ chøc n·o tư­¬ng øng vèi hè sä trư­íc.

+ Thư­êng kÌm theo thiÓu s¶n hoÆc bÊt s¶n thÓ trai.

+ BPD kh«ng t¨ng.

+ Thư­êng thÊy: søt m«i, mòi vßi voi, hai hèc m¾t gÇn nhau. ..

+ Thư­êng lµ trisomi 13 (héi chøng PATAU).

 

4. Kh«ng ph©n chia n·o trư­íc (Holoprosencephaly):

- Cã 1 tr­ưêng hîp (thai phô NguyÔn ThÞ Dung, 40 tuæi).

- H×nh ¶nh siªu ©m: (h×nh ¶nh siªu ©m ®iÓn h×nh cña kh«ng ph©n chia n·o tr­ưíc ®· ®­ưîc tr×nh bµy tư¬ng ®èi ®Çy ®ñ ë b¶ng so s¸nh víi n·o óng thuû).

- L­ưu ý: ë tr­ưêng hîp thai phô NguyÔn ThÞ Dung, thai nhi ®­ưîc 28 tuÇn tuæi, xuÊt hiÖn t­ư¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c dÊu hiÖu cña bÖnh lý kh«ng ph©n chia n·o tr­ưíc nh­ư:

 + Gi·n n·o thÊt bªn, sõng tr¸n n·o thÊt bªn 2 bªn th«ng nhau (h×nh ¶nh 1 n·o thÊt bªn)

 + MÊt cÊu tróc ®­ưêng gi÷a: kh«ng thÊy v¸ch trong suèt, ®åi thÞ kh«ng ph©n chia.

 + C¸c dÞ tËt vïng hµm mËt nh­ư: søt m«i, hai hèc m¾t gÇn nhau.

 + Ngoµi ra ë tr­ưêng hîp nµy cßn xuÊt hiÖn héi chøng Dandy – Walker nh­ư: hè sau th«ng víi n·o thÊt IV, kh«ng thÊy thuú nhéng tiÓu n·o, gi·n n·o thÊt IV (12mm).

5. Héi chøng Dandy – Walker:

- Cã 1 tr­ưêng hîp (thai phô NguyÔn ThÞ Dung, 40 tuæi), héi chøng Dandy – Walker phèi hîp víi kh«ng ph©n chia n·o tr­ưíc.

- H×nh ¶nh siªu ©m:

+ Hè sau gi·n > 10mm.

+ Kh«ng thÊy thuú nhéng tiÓu n·o.

+ Hè sau th«ng víi n·o thÊt IV.

+ Cã thÓ kÌm theo gi·n n·o thÊt IV  (tr­êng hîp thai phô NguyÔn ThÞ Dung).

6. Héi chøng Arnold – Chiari II:

- Cã 1 tr­ưêng hîp (thai phô NguyÔn ThÞ Thanh, 21 tuæi), lóc ph¸t hiÖn thai nhi ®­ưîc 20 tuÇn tuæi.

- H×nh ¶nh siªu ©m:

+ §Çu h×nh qu¶ chanh (dÊu hiÖu “Lemon sign”): ë mÆt c¾t ngang ®Çu trung b×nh ta thÊy ë phÇn tr¸n 2 bªn mãp l¹i, t¹o cho l¾t c¾t nµy cã h×nh qu¶ chanh t©y.

+ TiÓu n·o h×nh qu¶ chuèi (dÊu hiÖu “panana”).

+ Hè sau hÑp (< 2mm), hoÆc kh«ng thÊy.

 + Tho¸t vÞ mµng n·o tuû (spina bifida) : th­ưêng thÊy ë vïng cïng côt.

7. DÞ d¹ng b¹ch m¹ch d¹ng nang (Hygroma Kystique):

- Th­ưêng thÊy ë vïng cæ, cã 1 tr­êng hîp (thai phô TrÇn ThÞ Minh NhËt, 23 tuæi).

- H×nh ¶nh siªu ©m:

+ T¨ng kho¶ng s¸ng sau g¸y (> 3mm), t¨ng chiÒu dµy da g¸y (> 4mm).

+ ë mÆt c¾t ngang qua cæ thai nhi thÊy vïng cæ thai nhi cã cÊu tróc d¹ng nang, cã nhiÌu v¸ch máng, t¹o thµnh nhiÒu khoang chøa dich, cã kÝch th­íc to nhá kh¸c nhau.

- Lư­u ý: DÞ d¹ng b¹ch m¹ch d¹ng nang ngoµi vïng cæ ra cßn thÊy ë:

+ Vïng  n¸ch (1 tr­êng hîp, thai phô NguyÔn ThÞ Thanh, 26 tuæi).

+ Vïng l­ưng: trong qu¸ tr×nh lµm siªu ©m chóng t«i ph¸t hiÖn ra 1 tr­ưêng hîp, lóc ®Çu chóng t«i nhÇm víi bÖnh lý tho¸t vÞ mµng n·o tuû. Chóng t«i xem xÐt kü  thÊy khèi ®ã n»m ë cao (t­ư¬ng ®­ư¬ng víi LI, LII) lÖch vÒ 1 bªn, kh«ng thÊy h×nh ¶nh gi¸n ®o¹n cét sèng, do ®ã kÕt luËn lµ nang bach mach vïng l­ưng. RÊt tiÕc t«i kh«ng l­ưu l¹i h×nh ¶nh ë ®©y.

+ Hygroma Kystique th­ưêng liªn quan ®Õn trisomi 21 (héi chøng DOWN), khi Êy th­ưêng kÌm theo c¸c dÊu hiÖu khac nh­ư: chiÒu dµi x­ư¬ng sèng mòi < 2,5mm, dÞ d¹ng vÒ tay, ch©n, tim,…

8.Nang ®¸m rèi m¹ch m¹c n·o thÊt bªn:

- Cã 1 tr­ưêng hîp (thai phô Tr­ư¬ng ThÞ Thu H»ng, 25 tuæi).

- H×nh ¶nh siªu ©m:

+ Khèi trèng ©m, thµnh máng, dÞch trong nang trèng ©m ®ång nhÊt, n»m trong n·o thÊt bªn, 1 bªn hoÆc 2 bªn, kÝch thư­íc kho¶ng vµi mm.

- L­ưu ý:

+ Nang ®¸m rèi mach m¹c n·o thÊt bªn rÊt hay gÆp, tuæi thai ph¸t hiÖn th­ưêng 16-20 tuÇn. Nang th­ưêng mÊt ®i sau 22 tuÇn, th­ưêng kh«ng kÌm theo nh÷ng bÊt th­ưêng kh¸c.

+ Cã 1 tû lÖ rÊt Ýt nang ®¸m rèi m¹ch m¹c n·o thÊt bªn liªn quan ®Õn trisomi 18 (héi chøng EDWARD), khi ®ã nang th­ßng cã kÝch th­íc lín (> 10mm), vµ kÌm theo dÞ tËt ë c¸c c¬ quan kh¸c (bµn tay, tim,..).

9. Nang mµng nhÖn:

- Cã 1 tr­ưêng hîp (thai phô Ph¹m ThÞ Thanh Hµ, 27 tuæi), thai nhi ®­ưîc 36 tuÇn tuæi.

- H×nh ¶nh siªu ©m:

+ Khèi trèng ©m h×nh trßn,n»m ë vÞ trÝ cña mµng nhÖn, th­ưêng ë nÒn sä, s¸t ®­ưêng gi÷a, nang kh«ng cã tÝn hiÖu m¹ch.

- Lư­u ý: trong mét vµi tr­ưêng hîp cÇn ph©n biÖt nang mµng nhÖn víi nang ®¸m rèi m¹ch m¹c n·o thÊt bªn vµ ph×nh m¹ch Galien.

+ Nang ®¸m rèi m¹ch m¹c n·o thÊt bªn: N»m trong n·o thÊt bªn, kh«ng cã tÝn hiÖu m¹ch, thưêng mÊt ®i sau 22 tuÇn.

+ Ph×nh m¹ch Galien: N»m trªn ®­ưêng gi÷a, cã tÝn hiÖu m¹ch.

10. Kho¶ng s¸ng sau g¸y vµ chiÒu dµy da g¸y bÖnh lý:

- Cã 5 tr­ưêng hîp.

- H×nh ¶nh siªu ©m:

+ §o kho¶ng s¸ng sau g¸y (KSSG):

. KSSG cã gi¸ trÞ tõ 11 tuÇn 6 ngµy ®Õn 13 tuÇn 6 ngµy.

. Sö dông mÆt c¾t däc chÝnh gi÷a (thÊy ®­îc x­ư¬ng sèng mòi vµ c¸c gai sau ®èt sèng). T­ thÕ thai n»m ngöa, kh«ng cói qu¸, kh«ng ngöa qu¸.

. Sö dông th­ưíc ®o cã ®é chÝnh x¸c tõ 1/10mm trë nªn, ®o tõ bê trong ®Õn bê trong cña kho¶ng s¸ng, ®o 3 lÇn lÊy lÇn cao nhÊt.

. §¸nh gi¸: . KSSG < 2,5mm lµ b×nh th­ưêng.

                    . 2,5mm <= KSSG <= 3mm nªn hÑn 1 tuÇn sau kiÓn tra l¹i.

                    . KSSG > 3mm lµ bÖnh lý.

+ §o chiÒu dµy da g¸y (CDDG):

. Sö dông líp c¾t ngang ®Çu thÊp (thÊy ®­ưîc phÇn d­ưíi tiÓu n·o).

. §o tõ bê ngoµi x­ư¬ng chÈm ®Õn hÕt líp da g¸y.

. §¸nh gi¸: . CDDG <= 3mm lµ b×nh th­ưêng.

                    . 3mm < CDDG <= 4mm nªn hÑn 1 tuÇn sau kiÓm tra l¹i.

                    . CDDG > 4mm lµ bÖnh lý.

- Lư­u ý:

+ KSSG cã ý nghÜa rÊt quan träng ë tuæi thai tõ 11tuÇn ®Õn 14 tuÇn. Khi KSSG>3mm th­ưêng liªn quan ®Õn trisomi 21 (héi chøng DOWN) víi tû lÖ rÊt cao (71%).

+ Khi KSSG t¨ng th­ưêng kÌm theo t¨ng CDDG. Theo kinh nghiÖm cña chóng t«i th× khi KSSG>3mm, CDDG>4mm, kÕt hîp víi phï thai th× tiªn l­ưîng rÊt nÆng, th­ưêng mÊt tim thai sau 1 ®Õn 2 tuÇn. Kü n¨ng ph¸t hiÖn phï thai kÝn ®¸o ë nh÷ng thai 11-12 tuÇn lµ sö dông mÆt c¾t däc tiÕp tuyÕn víi thai nhi.

Tham khảo

Lượt truy cập
Hôm qua: 290
Hôm nay: 93
Tất cả: 92563
Danh sách ảnh

PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM MÀU 4D
Địa chỉ: 42 Ngô Thì Nhậm – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại 0983.684.877